Úvod

Pro­to­že jste se pro­kli­ka­li až sem, zřej­mě hle­dá­te ces­tu, jak si pora­dit v neleh­ké situ­a­ci. Mož­ná dlou­ho­do­bě tou­ží­te po dítě­ti, kte­ré zatím nepři­chá­zí, nebo pod­stu­pu­je­te nároč­nou léčbu, kte­rá Vás má k dítě­ti dovést. Mož­ná už Vám dochá­zí síly, máte strach, cítí­te, že to nejste Vy. Radost a pří­jem­né věci, jako­by se vytra­ti­ly z Vaše­ho živo­ta. Nejste sami. Něco podob­né­ho prá­vě teď pro­ží­vá celá řada lidí, kte­ří žijí kolem Vás. Už to, že jste došli až na tuto strán­ku, je zřej­mým důka­zem, že se svou situ­a­cí máte chuť a sílu něco udě­lat. A to je vlast­ně to hlav­ní. Kdo nezů­sta­ne smut­ný a sám, ale roz­hod­ne se hle­dat ces­tu, má, pod­le mě, ten nej­těž­ší krok za sebou. Vítám vás tedy na svých strán­kách, jejichž pro­střed­nic­tvím se Vám ráda před­sta­vím.

Dlou­ho­do­bě se díky spo­lu­prá­ci s cen­t­rem asis­to­va­né repro­duk­ce Gen­net věnu­ji ženám, párům i mužům, kte­ří mají potí­že s poče­tím. Jed­ná se mnoh­dy o dlou­ho­do­bé a neleh­ké obdo­bí, ve kte­rém se stří­dá nadě­je i zkla­má­ní. Přes­to­že se jed­ná o mimo­řád­ně těž­kou život­ní zkouš­ku, je mož­né v ní obstát. Kaž­dý den se setká­vám se žena­mi, kte­ré se roz­hod­ly, že jejich živo­ty nepo­hl­tí smu­tek a bez­na­děj. Psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ká péče pomá­há posi­lo­vat kli­en­to­vy sil­né strán­ky o kte­ré se může opí­rat a díky nimž může pře­ko­ná­vat těž­kos­ti, kte­ré se na dlou­hé ces­tě za dítě­tem čas­to obje­ví. Psy­chic­ká poho­da je důle­ži­tá pro prů­běh léč­by a psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ká péče pomá­há její­mu dosa­že­ní. Věřím, že co se ode­hrá­vá uvnitř, pro­je­vu­je se i nave­nek. I pro­to mě zají­má oblast psy­cho­so­ma­ti­ky, ke kte­ré mám svý­mi život­ní­mi posto­ji blíz­ko. Mé dosa­vad­ní zku­še­nos­ti mi říka­jí, že kva­lit­ní lékař­ská péče dopro­vá­ze­ná dobrou psy­chic­kou poho­dou je ta nej­ú­čin­něj­ší ces­ta k vytou­že­né­mu cíli.