Ceny

Indi­vi­du­ál­ní seze­ní trvá 75 minut, páro­vé a rodin­né 90 minut. Počí­tej­te s tím, že prv­ní setká­ní bývá o něco del­ší. Záro­veň jej pova­žu­ji za tzv. “nul­té setká­ní”, kte­ré slou­ží také k tomu, abychom si vzá­jem­ně moh­li ujas­nit, zda se do spo­leč­né prá­ce vůbec pus­tí­me. Může se totiž stát, že bude­me mít jiná oče­ká­vá­ní a před­sta­vy o tom, jak má spo­leč­ná prá­ce vypa­dat, nebo se uká­že, že by byl pro Vás vhod­něj­ší odbor­ník jiné­ho zamě­ře­ni. Z těch­to důvo­dů je u mě nul­té setká­ní zdar­ma, jako urči­tý zaha­jo­va­cí a sjed­ná­va­cí před­stu­peň samot­né spo­lu­prá­ce


Indi­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce 700 Kč
Páro­vá, rodin­ná 1000 Kč

Kli­ent­ky cen­t­ra asis­to­va­né repro­duk­ce Gen­net maji prv­ní dvě kon­zul­ta­ce zdar­ma.