Blog

Sou­čás­tí těch­to strá­nek je i blog. Najde­te na něm pří­běhy, krát­ké člán­ky i pros­té postře­hy z okol­ní­ho svě­ta. Má slou­žit tro­chu pro poba­ve­ní, tro­chu pro odpo­či­nek, tro­chu pro radost. Píši jej s myš­len­kou, že život není čer­no­bí­lý, že vět­ši­nou se lze na věci dívat z růz­ných úhlů a vidět je i jinak, čas­to s humo­rem.

To je pro tuto chví­li zřej­mě vše. Pokud na strán­kách nena­jde­te infor­ma­ce, kte­ré hle­dá­te, nebo zají­má-li vás ješ­tě něco dal­ší­ho, napiš­te mi mail. Pokud se chce­te objed­nat, může­te vyu­žít mail, sms, nebo zavo­lat.

Pokra­čo­vat na Blog